Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.
Európska únia - Európsky sociálny fond
Štátny pedagogický ústav
Operačný program VZDELÁVANIE

Vzdelávanie učiteľov základných škôl v oblasti cudzích jazykov v súvislosti s Koncepciou vyučovania cudzích jazykov na základných a stredných školách.

Prioritná os: 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Prioritná os: 4 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť pre Bratislavský kraj

Perspektívy zavedenia povinného anglického jazyka v základných a stredných školách

Pridané dňa 01.10.2010
Perspektívy zavedenia povinného anglického jazyka v základných a stredných školách