Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.
Európska únia - Európsky sociálny fond
Štátny pedagogický ústav
Operačný program VZDELÁVANIE

Vzdelávanie učiteľov základných škôl v oblasti cudzích jazykov v súvislosti s Koncepciou vyučovania cudzích jazykov na základných a stredných školách.

Prioritná os: 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Prioritná os: 4 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť pre Bratislavský kraj

Vzdelávanie v projekte aj naďalej pokračuje vo všetkých šiestich jazykoch

Pridané dňa 08.10.2010
Vážení frekventanti,

v poslednej dobe sme mali viacero otázok, ktoré sa týkali možnosti zmeny študovaného jazyka na anglický jazyk v súvislosti s vyhlásením MŠVVaŠ SR o povinnej angličtine. V tomto smere by sme vás chceli informovať, že vzdelávanie sa aj naďalej realizuje vo všetkých šiestich jazykoch. Zatiaľ nebolo jednoznačne stanovené, či bude anglický jazyk povinný ako prvý alebo druhý cudzí jazyk. Aj v prípade schválenia povinnej angličtiny ako prvého cudzieho jazyka má škola stále právo stanoviť si v rámci školského vzdelávacieho programu ďalší cudzí jazyk. Z tohto dôvodu nie je vaše štúdium zbytočné.

Prajeme vám veľa síl vo vašom ďalšom štúdiu.                                                                           PhDr. Ivana Gregorová
                                                                           manažér publicity